top of page

Lựa chọn kế hoạch của bạn

 • WEB CĂN BẢN

  10,000,000₫
   
  • Tư vấn thiết kế - 2 phương án lựa chọn
  • Đánh giá Bộ nhận diện thương hiệu
  • Thiết kế cấu trúc - 2 phương án lựa chọn
  • Thiết lập - 5 lần thay đổi trên cấu trúc đã lựa chọn
  • Huấn luyện vận hành - 4 buổi x 4h/buổi
  • Domain - 01
  • hosting on wix platform - wix premium plan
  • Hộp thư Gmail
  • Phát hành web lần đầu
bottom of page